วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้ให้บริการทางกฎหมายด้วยความเป็นเลิศในบริการทางเลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ละผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ (Mission)

  • สร้างและพัฒนาทางเลือกการให้บริการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • ให้บริการอย่างใกล้ชิดด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงเกิดผลสัมฤทธิ์
  • มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและอุปสรรคโดยตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

ด้วยบริการที่หลากหลาย เพิ่มช่องทางการเลือกรับบริการได้ตามความเหมาะสม และสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆได้

เรามีความยินดีที่จะรับบริหาร จัดการ และดำเนินงานทางกฎหมายให้แก่ท่าน เพื่อลดปัญหาหรือภาระงานทางด้านกฎหมายของท่าน เสมือนเราเป็นหน่วยงานทางกฎหมายของท่าน ดั่งว่า “งานกฎหมายของท่าน คือความรับผิดชอบของเรา” โดยทุกบริการ เราได้ตระหนัก ถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงสิทธิหรือผลประประโยชน์สูงสุดของท่าน

“CHANISANAN Business Law Service”
เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ในนามของ “สำนักงานคลินิกกฎหมายติวเตอร์” เพื่อให้บริการกวดวิชากฎหมายแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มเติมบริการจนได้จัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติลอว์ รีจิสเตอร์” มุ่งเน้นให้บริการด้านนิติกรรมสัญญา การขออนุญาตและจดทะเบียนทางธุรกิจต่างๆ จนปัจจุบันในปี พ.ศ. 2558 นี้ ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปอย่างเป็นระยะทำให้มีการขยายการลงทุน พร้อมกับเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 “สำนักกฎหมายชนิสนันท์ ลอว์ เซอร์วิส” จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นและเริ่มดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558

ด้วยศักยภาพและความสามารถในการดำเนินกิจการ ตลอดจนเพื่อให้ “สำนักกฎหมายชนิสนันท์ บิสซเนส ลอว์ เซอร์วิส” สามารถแข่งขันทางการตลาด จึงได้เปิดขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 2 สาขา คือ สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 ตลอดจนได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับสำนักงานทนายความและสำนักงานกฎหมายอีกหลายแห่ง

© 2015 chanisananlawservices.com All Rights Reserved.